Skip Contents


1F

ห้องจัดนิทรรศการโบราณ/ก่อนประวัติศาสตร์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่จัดแสดงและนำชมพิพิธภัณฑ์โดยเชื่อมโยงหัวข้อที่สำคัญและบริการค้นหาข้อมูล

ห้องจัดนิทรรศการยุคกลาง/ยุคใหม่

พื้นที่จัดแสดงด้านทิศเหนือซึ่งประกอบไปด้วยช่วงของยุคสมัยแคว้นชิลลา บัลแฮ โกคุเรียว โชซอน จะช่วยให้ผู้เข้าชมรับรู้เข้าใจได้โดยง่ายและดึงดูดความสนใจผ่านทางศิลปวัตถุโบราณของแต่ละยุคสมัย